Vertrouwenspersoon en klachten

Bij klachten over ongewenst gedrag of het omgangsklimaat op school, is er soms behoefte aan een vertrouwelijk gesprek. 

Vanzelfsprekend is er ons veel aangelegen ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze school, teamleden en het onderwijs dat er geboden wordt. Mocht u dat onverhoopt niet zijn, dan is het van groot belang dit tijdig aan te geven. Als zich een probleem voordoet, neem dan contact op met de desbetreffende persoon. Leidt een gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u in gesprek gaan met de directie.

U kunt ook contact opnemen met onze schoolcontactpersoon, die de eerst volgende persoon is om een klacht af te handelen. Zij zal zaken bespreken waar u niet met de directie over kunt spreken. De schoolcontactpersoon zal u verder helpen met de weg vinden naar een goede oplossing.

Mocht u zich ook hier onvoldoende gehoord voelen, dan kunt u zich richten tot de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GSBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudenties.

Voor de gehele stichting Monton is Freek Walther als vertrouwenspersoon aangesteld om algemene vragen op te pakken. U kunt hem bereiken op 033-3030269.

Schoolcontactpersoon

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken. De leerkracht neem uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing. Komt u met de leerkracht niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de schoolleiding een goede volgende stap. Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt.

Elke ouder of kind kan een beroep op doen op de contactpersoon binnen de school als er problemen zijn, waar u of uw kind niet met iedereen over durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming.

U kunt bij de contactpersoon terecht wanneer er in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy. Het kan echter ook gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is Ingrid Obdeijn contactpersoon binnen De Vleugel. Als contactpersoon zal zij niet de klachten behandelen, maar samen met u kijken wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.