Kwaliteit van het onderwijs

U mag van onze school verwachten dat we goed onderwijs geven. Daar heeft uw kind recht op.

Wij werken hieraan door:

 • gebruik te maken van kwalitatief goede leermethoden en materialen
 • de scholing van ons team op peil te houden
 • te blijven investeren in ontwikkeling van de zorgstructuur
 • de betrokkenheid van ouders te waarderen
 • onze werkplek, de school, als waardevol te beschouwen
 • elkaar te vertrouwen en dat ook uit te spreken
 • respect te hebben voor ieders eigenheid en deskundigheid
 • oog te hebben voor het algemeen schoolbelang
 • oprecht aandacht te hebben voor iedereen

Visie op het onderwijs

Ontwikkelingsgericht in de 21e eeuw.

Welke kennis, vaardigheden en attitudes heeft de nieuwe generatie nodig? Hoe bereid je kinderen voor op de eisen die de steeds veranderende samenleving aan hen stelt? Deze vragen staan centraal bij de invulling van het onderwijs.

 De Vleugel wil kinderen voorbereiden op hun toekomst. Zodat zij alles in huis hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En in het bezit zijn van de juiste kennis en gereedschappen voor het vervolgonderwijs. Wij hebben voor ons team een scholingstraject opgezet, waarin we vooral inzoomen op het signaleren en observeren van kinderen en het registreren van hun vaardigheden.

Ambitie

Kinderen zijn nieuwsgierig. Van nature willen zij zich ontwikkelen. Het onderwijs speelt hier op in. Speerpunten zijn vrijheid van werkkeuze en vrijheid van werktempo. De leerkracht coacht en begeleidt de leerling. Naar het hoogst haalbare niveau. Het meest efficiënte werktempo. En samen zorgen leerkracht en kind ervoor dat alle mogelijke lesstof aan bod komt.

 

Ruimte voor groei

Het onderwijzend personeel zorgt voor de randvoorwaarden. Rust in de klas. Vrijheid en zelfstandigheid binnen strakke kaders. Zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De persoonlijke aanpak van het Montessorionderwijs zorgt ervoor dat elk kind krijgt wat het nodig heeft. Zodat het na acht jaar op de basisschool klaar is voor de volgende stap. En als zelfstandige, planmatige en maatschappelijk betrokken leerling de school verlaat.

  

Meer dan een methode

Montessori is niet alleen een manier van werken. Het staat centraal in hoe leerkrachten met kinderen omgaan. Het is belangrijk dat kinderen hun intelligentie, creativiteit en talenten kunnen ontwikkelen. Leerkrachten nemen hen serieus en behandelen hen respectvol. Ze dagen hen uit kritisch naar zichzelf en de wereld te kijken. De opvoeding thuis en op school liggen in elkaars verlengde. Zodat het kind weet waar het aan toe is. En school en ouders samen voor de ideale omstandigheden zorgen voor de ontwikkeling van een kind.

Kwaliteitsbewaking

Mooie praatjes vullen geen gaatjes. Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Om de kinderen. De Vleugel bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de volgende manieren:

 • Alle leerkrachten op De Vleugel hebben een Montessori-diploma.

 • De samenwerking in Stichting Monton geeft de school een extra kwaliteitsimpuls. Scholen leren van elkaars sterke én zwakke punten. En werken gezamenlijk aan verbetering.

 • Het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken wij als evaluatie van ons onderwijs. En verantwoording richting de Onderwijsinspectie en ouders.

 • Twee keer per jaar ontvangen ouders een voortgangsverslag over hun kind. En drie keer per jaar is er een tien-minutengesprek. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek tussendoor.

 • De Onderwijsinspectie houdt de vinger aan de pols via inspectiebezoeken.