Kwaliteit van het onderwijs

U mag van ons verwachten dat we goed onderwijs geven.
Daar heeft uw kind recht op.

Dit doen wij door:

 • gebruik te maken van kwalitatief goede leermethoden en materialen
 • de scholing van ons team op peil te houden
 • te blijven investeren in ontwikkeling van de zorgstructuur
 • de betrokkenheid van ouders te waarderen
 • onze werkplek, de school, als waardevol te beschouwen
 • elkaar te vertrouwen en dat ook uit te spreken
 • respect te hebben voor ieders eigenheid en deskundigheid
 • oog te hebben voor het algemeen schoolbelang
 • oprecht aandacht te hebben voor iedereen

Visie op het onderwijs - Ontwikkelingsgericht in de 21e eeuw.

Welke kennis, vaardigheden en attitudes heeft de nieuwe generatie nodig? Hoe bereid je kinderen voor op de eisen die de steeds veranderende samenleving aan hen stelt? Deze vragen staan centraal bij de invulling van het onderwijs.

De Vleugel wil kinderen voorbereiden op hun toekomst. Zodat zij alles in huis hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En in het bezit zijn van de juiste kennis en gereedschappen voor het vervolgonderwijs. Wij hebben voor ons team een scholingstraject opgezet, waarin we vooral inzoomen op het signaleren en observeren van kinderen en het registreren van hun vaardigheden.

Onze leerkrachten blijven zelf leren, maar werken daarnaast zelf ook actief aan innovatie. In het ‘leren leren’ - wat binnen het Montessori-onderwijs een belangrijke pijler is - heeft een van onze leerkrachten belangrijk werk verricht voor het kleuteronderwijs. Om tot leren te kunnen komen zijn verschillende vaardigheden nodig, denk aan concentratie of uitgestelde aandacht. Daar is al veel onderzoek naar verricht. Onze leerkracht heeft een manier gevonden om deze vaardigheden op een speelse manier integraal onderdeel te laten zijn van de dagelijkse routine in de klas. Ze worden bijna tastbaar voor de kinderen. Daarnaast kan de leerkracht nu steeds beter voorspellen hoe de leerresultaten van een kind zullen zijn. 

Meer dan een methode

Montessori is niet alleen een manier van werken. Het staat centraal in hoe leerkrachten met kinderen omgaan. Het is belangrijk dat kinderen hun intelligentie, creativiteit en talenten kunnen ontwikkelen. Leerkrachten nemen hen serieus en behandelen hen respectvol. Ze dagen hen uit kritisch naar zichzelf en de wereld te kijken. De opvoeding thuis en op school liggen in elkaars verlengde. Zodat het kind weet waar het aan toe is. En school en ouders samen voor de ideale omstandigheden zorgen voor de ontwikkeling van een kind.

Kwaliteitsbewaking

Mooie praatjes vullen geen gaatjes. Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Om de kinderen. De Vleugel bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de volgende manieren:

 • Alle leerkrachten op De Vleugel hebben een Montessori-diploma. De opleiding tot Montessori-leerkracht is een specialisatie binnen de Pabo.

 • De samenwerking in Stichting Monton geeft de school een extra kwaliteitsimpuls. Binnen Stichting Monton zijn Montessori-scholen in Nederland verenigd. Scholen leren van elkaars sterke én zwakke punten. En werken gezamenlijk aan verbetering.

 • Het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken wij als evaluatie van ons onderwijs. En verantwoording richting de Onderwijsinspectie en ouders.

 • Twee keer per jaar ontvangen ouders een voortgangsverslag over hun kind. En drie keer per jaar is er een tien-minutengesprek. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek tussendoor.

 • De Onderwijsinspectie houdt de vinger aan de pols via inspectiebezoeken.

Samenwerken.JPG