Wij staan voor kwalitatief onderwijs. Jouw kind heeft daar recht op. Dit doen wij door:

 • Oprecht aandacht te hebben voor iedereen.
 • Onze werkplek, de school, als waardevol te beschouwen.
 • Elkaar te vertrouwen en dat ook uit te spreken.
 • Respect te hebben voor ieders eigenheid en deskundigheid.
 • Gebruik te maken van kwalitatief goede leermethoden en materialen.
 • De scholing van ons team op peil te houden.
 • Te blijven investeren in ontwikkeling van de zorgstructuur.
 • De betrokkenheid van ouders te waarderen.
 • Oog te hebben voor het algemeen schoolbelang.

De Vleugel bereidt kinderen voor op hun toekomst. Zodat zij alles in huis hebben om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En in het bezit zijn van de juiste kennis en gereedschappen voor het vervolgonderwijs. We hebben voor ons team een scholingstraject opgezet, waarin we vooral inzoomen op het signaleren en observeren van kinderen en het registreren van hun vaardigheden.

Innovatie

Onze leerkrachten blijven zelf leren, maar werken daarnaast zelf ook actief aan innovatie. Zo heeft een van onze leerkrachten belangrijk innovatief werk verricht voor het kleuteronderwijs.

Om tot leren te kunnen komen, zijn verschillende vaardigheden nodig. Denk aan concentratie of uitgestelde aandacht. Naar deze 'executieve functies' is al veel onderzoek verricht.Onze leerkracht heeft een manier gevonden om zulke vaardigheden op een speelse manier integraal onderdeel te laten zijn van de dagelijkse routine in de klas. Ze worden zichtbaar voor de kinderen. Ook kan een leerkracht nu steeds beter voorspellen hoe de leerresultaten van een kind zullen zijn. Wat weer een mooi handvat is in de gesprekken met ouders.

Kwaliteitsbewaking

Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Om de kinderen. De Vleugel bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de volgende manieren:

 • Alle leerkrachten op De Vleugel hebben een Montessori-diploma. De opleiding tot Montessori-leerkracht is een aparte opleiding na de Pabo.

 • De samenwerking in Stichting Monton geeft de school een extra kwaliteitsimpuls. Binnen Stichting Monton zijn Montessori-scholen in Nederland verenigd. Scholen leren van elkaars sterke én zwakke punten. En werken gezamenlijk aan verbetering.

 • Het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken wij als evaluatie van ons onderwijs. En verantwoording richting de Onderwijsinspectie en ouders.

 • Twee keer per jaar ontvangen ouders een voortgangsverslag over hun kind. En drie keer per jaar is er een tien-minutengesprek. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek tussendoor.

 • De Onderwijsinspectie houdt de vinger aan de pols via inspectiebezoeken.