Onze visie is samengevat in onze kernwaarden. We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen voor te bereiden voor de wereld van nu en morgen. Deze verantwoordelijkheid vertaalt zich in de kernwaarden: geborgenheid, creativiteit, zelfstandigheid, samenwerken en plezier.

Geborgenheid: Onze teamleden en de leerlingen willen zich graag veilig en geborgen voelen op school. Om dit te voelen en te waarborgen zien wij het volgende in de klas en in de school:

In de klas: 

 • Leerlingen durven zichzelf te zijn en mogen zich uiten.

 • Er is een rustige werksfeer met duidelijke afspraken en structuur. 

 • Er zijn afspraken zichtbaar gemaakt in de klas over hoe de leerlingen met elkaar wensen om te gaan.

 • Leerlingen voelen zich gehoord en gezien door de leerkracht.

 • Leerlingen helpen elkaar, zoals zij zelf ook geholpen willen worden.

In de school:

 • Leerkrachten helpen elkaar en kunnen bij elkaar terecht voor advies.

 • De deur van de klas staat open, de deur van de school is onder schooltijd dicht.

 • Er is duidelijke en tijdige communicatie naar ouders, elkaar en de leerlingen .

 • Er heerst een prettige werksfeer door openheid en respect naar elkaar.

 • Wij dragen de zorg voor elkaar met elkaar. 

 • Er is een vertrouwenspersoon bereikbaar.

Creativiteit: Creativiteit zien wij ook in mogelijkheden van denken. Door een rijke leeromgeving aan te bieden, stimuleren wij de nieuwsgierigheid en het out-of-the-box leren denken van de kinderen.

In de klas:

 • Door de leerlingen samen te laten werken, komen zij tot nieuwe inzichten.

 • Om leren gaan met tegenslagen zien wij als groeien in persoonlijkheid.

 • Leerlingen leren om te gaan met veerkracht door gesprekken met elkaar en de leerkracht.

In de school: 

 • In de school werken wij groepsdoorbrekend waar het kan.

 • Door verschillende inzichten te delen met leerlingen uit verschillende groepen, leren de leerlingen open te staan voor elkaars ideeën. Zie ook punt 1.3 leerlingenraad

 • De leerkrachten hebben een positieve benadering naar alle leerlingen in de school.

Zelfstandigheid: Een zorgvuldig voorbereide leeromgeving daagt zowel leerkrachten als leerlingen uit, om zelfstandig keuzes te maken, werk te kiezen en te plannen. Door het stellen van de juiste vragen realiseren we op onze school een feedback-cultuur die leidt tot de ontwikkeling van zelfstandige en zelfsturende personen.

In de klas:

 • We leren leerlingen om te gaan met tegenslagen, doorzetten en hulp vragen. 

 • We vinden het belangrijk dat leerlingen reflecteren op hun weekplanner, weektaak en werkhouding. De leerling wordt mede-eigenaar van zijn eigen leerproces.

 • Leerlingen zijn zich ervan bewust dat leren leren en kennis verwerven van de basisleerstof van groot belang zijn voor de ontwikkeling als onafhankelijk individu.

 • Leerlingen leren om te gaan met uitgestelde aandacht en vanuit het aanbod eigen keuzes te maken. Hiermee benadrukken wij de autonomie van de leerling.

 • Leerkrachten houden zicht op de leerdoelen die voor de leerlingen van belang zijn.  

In de school:

 • Dit onderwijssysteem vraagt specifieke vaardigheden van onze leerkrachten. Leerkrachten zijn in het bezit van een Montessori diploma of zijn bezig met de opleiding.

 • Leerkrachten realiseren zich dat zij voorbeeldgedrag vertonen.

 • De mediatoren zijn zichtbaar op het schoolplein en in de school. Zie ook punt 1.3 mediatie.

 • Leerkrachten ervaren het vertrouwen van de directie in het nemen van goede beslissingen.

Samenwerken: Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd tot onderzoekend gedrag en keuzes binnen een gestructureerd voorbereide leefomgeving. Reflecteren op eigen gedrag en nakomen van gemaakte afspraken vormen een basis om dit te kunnen bereiken.

In de klas:

 • De leerkrachten passen de omgeving aan op de behoeften van de groep: uitdagen, prikkelen en een positieve benadering zijn daarbij uitgangspunten. 

 • In de klas is een aandachtstafel of -kast, waar uitnodigende leermaterialen over een bepaald thema staan, die door de leerlingen gekozen kunnen worden. 

 • Leerlingen geven elkaar lesjes en leren van en met elkaar. 

 • Leerlingen leren dat samenwerken zacht gaat. Hulp vragen en geven hoort daar ook bij, met respect en geduld.  

In de school:

 • In de school zijn er samenwerkplekken en stilteplekken gerealiseerd. Iedere leerkracht kan kinderen met respect aanspreken, wanneer dat nodig is. Leerlingen luisteren naar alle leerkrachten.

 • Leerlingen en teamleden houden overzicht op leerdoelen die voor hen van belang zijn.

 • Leerkrachten en leerlingen waarderen ieders eigenheid en gaan respectvol met elkaar en de omgeving om.

 • Concreet voorbeeld: bij sportevenementen en voorstellingen worden onze leerlingen door organisatoren als belangstellend, beleefd, sportief en zorgzaam gezien. Ook tonen zij saamhorigheid. Daar zijn we trots op.

 • Ouders worden actief betrokken bij het organiseren van schoolbrede activiteiten.

Plezier: Onze teamleden en de leerlingen willen graag met plezier naar school. Om dit te voelen en te waarborgen zien wij het volgende in de klas en in de school:

In de klas:

 • Plezier zien wij bij leerlingen wanneer zij intrinsiek gemotiveerd en nieuwsgierig zijjn.

 • Met een plezierige werksfeer, waarin de leerlingen een ontspannen leerkracht zien, zien wij leerlingen die zin hebben in de dag.

 • Met de prachtige, groene omgeving waarin de school staat, zijn buitenlessen en buiten bewegend leren een fijne afwisseling van de dag. Dit bewegen geeft een hogere productiviteit en vrolijke, ontspannen leerlingen.

In de school:

 • Wat wij voor de leerlingen wensen, begint bij de leerkracht zelf. Wanneer de leerkrachten aandacht geven aan elkaar, schept dat het gevoel van betrokkenheid.

 • De leerkrachten staan open voor gesprek in een ontspannen sfeer. Na schooltijd samen wat drinken en de dag doornemen of een probleem bespreken, maakt dat er aandacht aan elkaar gegeven wordt. Het verhoogt de betrokkenheid en het plezier om samen voor elkaar te zorgen.

 • Leerkrachten blijven zichzelf ontwikkelen. Dat geeft motivatie en een lerende professionele cultuur in de school.

 • Wat wij voor de leerlingen wensen, begint bij de leerkracht zelf. Wanneer de leerkrachten aandacht geven aan elkaar, schept dat het gevoel van betrokkenheid.

Innovatie

Onze leerkrachten blijven zelf leren, maar werken daarnaast zelf ook actief aan innovatie. Zo heeft een van onze leerkrachten belangrijk innovatief werk verricht voor het kleuteronderwijs.

Om tot leren te kunnen komen, zijn verschillende vaardigheden nodig. Denk aan concentratie of uitgestelde aandacht. Naar deze 'executieve functies' is al veel onderzoek verricht.Onze leerkracht heeft een manier gevonden om zulke vaardigheden op een speelse manier integraal onderdeel te laten zijn van de dagelijkse routine in de klas. Ze worden zichtbaar voor de kinderen. Ook kan een leerkracht nu steeds beter voorspellen hoe de leerresultaten van een kind zullen zijn. Wat weer een mooi handvat is in de gesprekken met ouders.

Kwaliteitsbewaking

Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Om de kinderen. De Vleugel bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de volgende manieren:

 • Alle leerkrachten op De Vleugel hebben een Montessori-diploma. De opleiding tot Montessori-leerkracht is een aparte opleiding na de Pabo.

 • De samenwerking in Stichting Monton geeft de school een extra kwaliteitsimpuls. Binnen Stichting Monton zijn Montessori-scholen in Nederland verenigd. Scholen leren van elkaars sterke én zwakke punten. En werken gezamenlijk aan verbetering.

 • Het leerlingvolgsysteem van Cito gebruiken wij als evaluatie van ons onderwijs. En verantwoording richting de Onderwijsinspectie en ouders.

 • Twee keer per jaar ontvangen ouders een voortgangsverslag over hun kind. En drie keer per jaar is er een tien-minutengesprek. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek tussendoor.

 • De Onderwijsinspectie houdt de vinger aan de pols via inspectiebezoeken.